Список издательств ...


  Список издательств Азербайджана (для стр. http://fantlab.ru/publisher43 )

Некоторые названия издательств могут не совпадать по причине транскрипции-транслитерации (например, буква «?» — диакритический символ, трактуется как «а» либо «е»), у нас 7 дополнительных (диакритических) символов к стандартной латинице.

Должно быть как на странице http://www.kitabklubu.org/neshriyyatlar.htm

«Azərbaycan» — «Азербайджан»

«Azərnəşr» — «Азернешр» (существовало и в советское время)

«Maarif» — «Маариф» (существовало и в советское время)

«Yazıçı» — «Язычи» (существовало и в советское время)

«Gənclik» — «Гянджлик» (существовало и в советское время)

«Elm» — «Элм», редакция Академии наук (существовало и в советское время)

«Nafta-Press» — «Нафта-Пресс»

«İşıq» — «Ишыг»

«Azərbaycan Milli Ensiklopediyası» — «Азербайджан Милли Энциклопедиясы» (Национальная Азербайджанская Энциклопедия)

«Təhsil» — «Тахсил» (Образование) — возможно «Тасил»

«Hərbi nəşriyyat» — «Харби Нашрийят» (Военное издательство)

«Təbib» — «Табиб» (Медицина)

«Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi» — «Азербайджан Тарджума Меркези», издательство переводческого центра

Xatirə Kitabı Azərbaycan Respublikası Nəşriyyatı — «Хатира Китабы», переводится как Книга памяти

«Şərq-Qərb» — «Шарг-Гарб»

TQDK nəşriyyatı. — Издательство Госкомиссии приема студентов

«Nurlan» — «Нурлан»

XXI — Yeni Nəşrlər Evi — «XXI Ени Нашрлар Еви»

QAPP-POLİQRAF Korporasiyası

«Çaşıoğlu» — «Чашыоглу»

Ayna Mətbu Evi — «Айна»

«Pedaqogika» nəşriyyatı — «Педагогика»

«Yeni Nəsil» — «Ени Насил»

«Səda» — «Сада»

«Mütərcim» NP Mərkəzi. — «Мютарджим»

“Kitab aləmi” — «Китал Алями»

«Nasir» — «Насир»

«INDIGO». Print House — «Индиго»

«Şuşa» — «Шуша»

«Şirvannəşr» — «Ширваннашр»

«Borçalı» — «Борчалы»

«Yurd» NP Birliyi — «Юрд»

”OKA Ofset” — «ОКА Офсет»

«Qanun» — «Ганун» (Закон)

«Hüquq Ədəbiyyatı» — «Хугуг адабийяты» (Юридическая литература)

«MINIMAX MEDIA HOLDING»

«BiznesMENin BüLLeteni» — «Бюллетень Бизнесмена»

«Araz» — «Араз»

«Əbilov, Zeynalov və oğulları» — «Абилов, Зейналов ве огуллары»

«Adiloğlu» — «Адилоглу»

«Oskar» — «Оскар»

«Min bir mahnı» — «Мин бир махны» (1001 песня)

«Nurlar» — «Нурлар»

«İsmayıl» — «Исмаил»

«ULU» — «УЛУ»

«Qismət» — «Гисмет»

«Nağıl evi» — «Нагыл еви»

«Kompass-Azərbaycan» — «Компасс-Азербайджан»

«Elm və həyat» — «Элм ве Хайят» (Наука и жизнь)

«Ozan» — «Озан»

«Tural» — «Турал»

«OrXan» — «Орхан»

«Günəş» — «Гюнеш»

«Qadın dünyası» — «Гадын дуньясы» (Мир женщин)

«Nərgiz» — «Наргиз»

«Tutu» — «Туту» (детская литература)

«Çinar-Çap» -«Чинар-Чап»

«Bakı» — «Бакы»

«HERON»

«Ağrıdaq» — «Агрыдаг»

I.M.PRESS

«Çaman — İ» — «Чаман-И»

«Parni iz Baku» — «Парни из Баку»

«Çıraq» — «Чираг»

«Atilla» — «Атилла»

Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin nəşriyyatı — Издательство азербайджано-американского культурного Центра

«Şəms» — «Шамс»

«Sabah» — «Сабах»

«Boz Oğuz» — «Боз Огуз»

«İrşad» İslam Ara?d?rmalar? Mərkəzi — «Иршад» (по вопросам ислама)

«Avropa» — «Авропа»

«Bilik» — «Билик»

«Ay-Ulduz» — «Ай-Улдуз»

«Kür» — «Кюр»

«Qorqud» — «Горгуд»

VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi — Международный научный центр ВЕКТОР

“Bəstəkar” — «Бастакар»

“Qərənfil” — «Гаранфил»

«Ergün» — «Эргюн»

«Əkinçi» — «Экинчи»

«Qartal» — «Гартал»

«Agah» — «Агах»

«Dir??li?» — «Дирчалиш»

«Odlar Yurdu» — «Одлар Юрду» — при одноименном университете

«Diplomat» — «Дипломат»

«Siyas?t» — «Сиясат» (Политика)

«T?f?kk?r» — «Тафаккюр» — при одноименном университете

«?rn?k» — «Юрнак» (?)

«S?ma» — «Сама»

«Turan» — «Туран»

«O?uz eli» — «Огуз Еви»

«Nicat» — «Ниджат»

«7 g?n» — «7 Гюн»

«Ekologiya» — «Экология»

«El-ALliance» — «Эль-АЛИансе»

«G?yT?rk» — «Гёйтюрк»

«?sk?ro?lu» — «Аскероглу»

«Sumqay?t» — «Сумгайыт» (именно так сейчас пишется Сумгаит)

«CBS Polyqrafic production»

“T?knur” — «Текнур»

“?l Huda” — «Ал Худа»

BDU n??riyyat? — Издательство БГУ

“?rg?n??” — «Эргюнаш»

“Altun Kitab” — «Алтун Китаб»

Informasiya Texnologiyalar? n??riyyat? — Издательство «Информационные Технологии»

“Z?kio?lu” — «Закиоглу»

“Z?rdabi” — «Зардаби»

“Mars Print”

«X?z?r N??riyyat? MMC» — «Хазар»


⇑ Наверх