Блог


Вы здесь: Авторские колонки FantLab.ru > Авторская колонка «Zvonkov» облако тэгов
Поиск статьи:
   расширенный поиск »


Страницы:  1  2  3 [4] 5

Статья написана 15 февраля 2011 г. 11:28

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸ_ 7;, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν , καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενο ς, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν ; τήνδε. Ἡγήσασθαι ; μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ; ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθ αι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθα ι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέε ;ιν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν , ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς ;, παραγγελί ης τε καὶ ἀκροήσιος ; καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθα ι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντο ς, καὶ μαθηταῖσι ; συγγεγραμ μένοισί τε καὶ ὡρκισμένο ;ις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασ ί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον , οὐδὲ ὑφηγήσομα ;ι ξυμβουλίη ν τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας ;, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσι_ 7; ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομ ;αι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων , ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίω ;ν ἔργων ἐπί τε γυναικείω ν σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων ; τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθ ;αι ἔξω, σιγήσομαι , ἄῤῥητα ἡγεύμενος ; εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι , εἴη ἐπαύρασθα ;ι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομέν ῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ; ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνο ντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦ_ 7;τι, τἀναντία τουτέων.

Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.

Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

Итак. Кратенько: клятва обязывает врача почитать учителей, коллег их родственников как своих братьев, помогать денежно если им нужно. (по смыслу — оказывать им посильную безвозмездную помощь); учить своих детей врачебному искусству; никого больше не учить медицине (хранить знания в секрете); лечить и консультировать не причиняя вреда (стараясь) и точнее сказать не совершать вреда намеренно, используя свои знания; не давать никому ядов как бы ни просили и не учить, как их сделать; не делать абортов и не помогать в этом; не делать операции при камнях (видимо речь идет о мочекаменной и желчекаменной — б-ни), и клятва относится к терапевтам, но не к хирургам); входить в каждый дом только для оказания помощи, то есть не являться туда незваным. (собственно зачем идти и лечить — если не просят?); не вступать в сексуальные отношения ни с кем (женщины, мужчины и рабы) — то есть принять целибат и хранить целомудрие; хранить тайну (врачебную); Если клятву исполнять — получить славу, а если нет — позор.

А теперь подумаем, где в клятве сказано, что врач обязан!!! лечить всех подряд? Такого нет. Где в клятве сказано, что врач обязан лечить бесплатно? Тоже нет.

Если вдуматься — клятва — анахронизм, созданная для людей и морали своего времени.

Я ее не принимал.

В дипломе моем (и моих однокурсников-коллег) стоит штамп: "присяга врача Советского союза принята".

Смотрим текст:

Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь:

все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболевания, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну;

постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики;

обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать им в совете и помощи;

беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали;

сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны;

всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед Народом и Советским государством.

Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь.

Утверждено

Указом Президиума

Верховного Совета СССР

от 26 марта 1971 года[1].

СССР — больше нет. Нет и народа, а значит и клятва недействительна.

Как хорошо жить без лжи.

Я против ядерной войны и за мир во всем мире, еще я против сионизма и фашизма, я за здоровый образ жизни и никому не откажу в посильной помощи, но я никому ничем не обязан! Пошли все на... кто считает иначе! (это я как врач говорю).


Статья написана 1 февраля 2011 г. 14:58

Грипп – инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. От больного человека — здоровым.

Единственный и наиболее эффективный способ профилактики – карантин и вакцинация. Гриппу нужна толпа. В толпе он распространяется. Гриппу нужны ноги, чтобы его переносили из помещения в помещение. Вирус не живет на стенах, столах, на одежде. Он вылетает с микрокапельками слюны из чихающего или кашляющего рта и попадает в открытый рот или нос или глаз. И дальше проникает в кровь, где и начинает свое разрушительное действие.

Во время эпидемии преступно требовать от людей приходить на работу, если эта работа – всего-лишь сидение перед монитором. Точно также можно сидеть дома. Преступно, ощутив первые симптомы гриппа – продрому: болезненность в мышцах, слабость, головную боль – упрямо идти на работу, вместо того, чтобы вызвать врача и три-пять дней посидеть дома. К сожалению, за это преступление не наказывают. Но зато каждый гриппующий, прущийся на рабочее место – считает себя героем и надеется на медаль.

Как отличить грипп от бактериальной простуды? Ведь лечение у них разное. То что объявлена эпидемия гриппа, не означает, что температурящий и кашляющий человек болен именно гриппом. Нужно разбираться.

Чем характерна клиника гриппа? (клиническая картина).

Кашель – обычно сухой, не сильный.

Температура – от 38-40, поднимается быстро, чаще всего к вечеру.

Контакт: обычно кто-то из окружения (тот кто заразил) тоже начинает температурить и заболевает. Но, если вы ощущаете первые симптомы гриппа: боль в мышцах, изменение чувствительности кожи, головную боль, боль при повороте глаз, и человек, с которым общались накануне – сообщил, что болен. Можно не сомневаться – грипп.

Заразен человек еще в продроме и первые дни. Поэтому масочку нужно носить сразу, как только осознали, что заболели. Использованные маски нужно заворачивать в пакетик полиэтиленовый и выбрасывать в мусор, а не расшвыривать по комнатам как носки.

Вирус гриппа очень чувствителен к температуре. Если она выше 38 – он погибает.

Лучшее лечение – это протемпературить, не сбивать, если она не повышается больше 38.5 С. Однако нужно помнить, что при такой температуре организм теряет много воды, нужно больше пить. Кроме воды тратится энергия, но есть при гриппе не хочется, выход простой – пить нужно кисло-сладкие напитки. Морсы, компоты из сухофруктов или замороженных ягод. Если нет аллергии съедать в день по полкило мандаринов, киви. Пить теплый (не горячий чай) с лимоном и небольшим количеством меда.

Главное пить много. До 2-3 л в день.

Из специфического лечения от гриппа (чтобы быстрее выздороветь) помогают:

- Ремантадин – по 2-4 таблетки 3 раза в день в первые 2 дня и еще 3 дня по 1 табл 3 р в день.

- Тамифлю – принимается по 1 капс 2 р в день 5 дней. Это препарат для взрослых! (Не путайте с Терафлю — это обычный парацетамол, он не лечит!)

- Виферон (в свечах по 1.5 или 3 млн) – свечи вставляются в анус 2 раза в день – утром и вечером. Это препарат интерферона, и он помогает организму справиться с инфекцией.

- Кагоцел – индуктор интерферона. Эффективен при респираторных вирусных заболеваниях. Принимается как профилактическое средство и для лечения. 2 дня по 2 таблетки 3 раза в день. Затем перерыв на 5 дней, и цикл повторяется.

- Арбидол – противовирусное и иммуностимулирующее средство. Табл 50 и 100 мг. Детям только по назначению врача, взрослые могут самостоятельно начать лечение с 200 мг 2-3 раза в день. Обычно при гриппе лечебный эффект наступает в первые сутки-двое. Если температура после приема арбидола не снижается и клиника сохранятся, это означает, что или это не грипп, или арбидол фальшивый.

Витамины: С. А.

Микроэлементы: Кальций, Магний.

Кашель при гриппе обычно сухой или со скудной мокротой. Поэтому применение отхаркивающих препаратов или разжижающих мокроту – бессмысленно. Чтобы не мучится головной болью при кашле лучше принимать – либексин, который просто отключает кашлевой рефлекс на 4-6 часов. Все равно ничего не откашливается, так зачем надрываться?

Несмотря на «практические советы» не стоит забывать об участковом враче. С него можно получить хотя бы больничный лист, а это тоже немало. Ведь начальство на работе словам не верит, ему нужен «оправдательный документ».

Отношения с районной поликлиникой нужно поддерживать. Врачам требуется паспорт и страховой полис. Если это есть, то где б вы ни жили в России, вас обязаны проконсультировать и оказать помощь при гриппе. Каждый работодатель обязан застраховать своего работника. Поликлинике можно предъявить полис с места работы.

В период эпидемии б/л выписывается сразу на 5 дней и как правило, по истечении этого срока, даже если температура спала, продлевается еще дня на 3, чтобы дать время выйти из астении, что обязательно развивается после болезни.
Статья для журнала ТВ-7


Статья написана 19 января 2011 г. 09:51

Неоднократно уже сталкивался с подобным аргументом. Его явно не говорят, видимо, все-таки стыдно.Но потом, со слов решающего в издательстве человека, передают "Не можем взять. Напиши проще!". Как же так? Писать для идиотов? Для пустопорожних голов? Жене Беляковой регулярно отказывают с публикацией ее "Короля-бродяги". Причина: боятся не продать. Вот отстой в серии "Наши там" издавать не бояться — пипл схавает. А умную книгу — страшно.

Мне кажется нужно что-то делать. Может быть ввести статью об ответственности за интеллектуальную диверсию? За оглупление общества?


Статья написана 18 января 2011 г. 14:15

Опер сказал на всех писать... (из анекдота).

Поучаствовав немного в форуме о важности стиля в творчестве любого автора, я оставил полемику, но вопрос этот засел где-то в сознании и не оставляет до сих пор.

Вообще, вопрос стиля для меня лично стоял на первом месте по простой причине — у меня его не было, и я понимал, что его нужно обрести, наработать, выработать, найти. Что-то сделать, чтобы мои небрежные неровные творения обрели — стиль. Я не определял для себя, что же это такое? Ну есть же смысл в этом слове. Есть понятие, определение — стиль. Я понимал что это совокупность характеристик. Классно! А каких? Вот есть же стилисты. Ну ладно, под этим словом мы сейчас понимекем различных сексуальных извращенцев, зверевых, моисеевых, и прочих нетрадиционно ориентированных в сексе и внешнем виде товарищей, которые лучше всех знают как надо и главное, не стесняются об этом заявлять. Но это касается прически, одежды, макияжа, возможно походки, поведения и манеры говорить. А как это понятие привязать к литературному творчеству?

Я почитал немножко умных книжек. Стал ли я от этого умнее? Наверное. Знаний лишних не бывает. Главное, научиться еще их к месту прикладывать.

Из понятия стиль я нашел — канцелярский. Там все понятно. Он со временем меняется: от "Милостивый государь!" мы уже добрались до "Уважаемый имярек" но "довожу до вашего сведения" как было в 19 веке так осталось и в 20 и 21. Для литературы канцелярский стиль не подходит.

Еще стиль — блатной, дворовый, уличный... мать-перемать...

На ваще ище стиль новых русских, и тут все чиста и канкретна, в общем за базар ответим и профильтруем.

Нет, нет... Ломоносов ведь уже сделал деление на штили — высокий (на основе церковно-славянского и исконно-русского), средний — повседневный, и низий — просторечный.

Наша то литература — это комбинация из среднего и низкого стилей. А вот — стиль автора. Что это?

Я предположил, что это его язык, не словарный запас, а именно язык индивидуальная речь с определенным смыслом, энергетикой, интригой, сюжетом. И язык этот не отвлеченный, а обязательно обращенный конкретному читателю Не то чтобы одному единственному -хотя и такое бывает. А не всем. То есть автор на своем языке обращается к тем, от кого он рассчитывает получить — понимание.

В форуме я столкнулся с непониманием. Я говорил на одном языке, со мной на другом. Вроде бы по русски, и при этом — абсолютно не понимали друг друга. Отчего?

А ответ нашелся. Потому что мы говорили не для... а от. То есть я-то писал для них, но я их не "видел", точнее видел тех "коого представлял" — то есть людей, говорящих со мной одними понятиями, создающими в сознании одинаковые образы. А не попал.

Нет, наверняка, кто-то видел нашу перепалку, но не вмешивался.

Кому пишу?

Тому кто меня понимает. Или хотя бы старается понять.


Статья написана 18 января 2011 г. 10:44

Я занимаюсь переливанием крови в одной небольшой клинике.

Коллега вскипятил чайник, распаковал лапшу БИГ-Ланч и залил кипятком. Потом он долго шарился в комоде, где хранятся всякие кухонные принадлежности в виде кружек, вилок-ложек, тарелки и баночки с приправами, вылез оттуда с солью и пустой баночкой из-под перца.

- Андрюх, перец кончился.

- Тебе что, острятинки не хватает?

- Не хватает. Сходи на пищеблок... а?

Что поделаешь. Беру баночку, иду в кафе. Хожу же я к ним иногда за сахаром... теперь приду за перцем.

Барменша Кристина, из-за стойки видна только ее прическа, черные волосы с выбеленной макушкой и во все это вмонтировано что-то типа антенны со стразиками.

- Крис, у вас перец есть?

- На столах.

- Я отсыплю?

- Ну, если нужно, а зачем вам?

Вот почему я такой дурак? Не мог серьезно сказать? Надо было мне пошутить.

- Ты понимаешь, кровь без перца не та... — она криво ухмыляется, но по глазам вижу — верит. Добавляю: — не выбрасывать же продукт? Вот с перчиком хорошо идет. Видишь, какой я розовый.

Сказал и ушел.

Заметил странные взгляды на себе со стороны сперва работников пищеблока, потом и других сотрудников. Уролог даже причмокнул, когда встретил меня на лестнице. Спросил как-то беспредметно:

- И как она? (обычно имеют ввиду жизнь).

- Кисловата, — сказал я.

- Это от консерванта, — сказал уролог и ушел.

Я б и забыл обо всем, если б не срочный вызов к замглавврача:

- Как вы списываете просроченную кровь?

- Как обычно по акту.

- А куда потом деваете?

- Смешиваем с дезраствором и в утиль.

Она сомневаясь смотрит на меня и потом говорит.

- Мдя? Ну, ладно... а то слухи ходют нехорошие.


Страницы:  1  2  3 [4] 5
  Подписка

Количество подписчиков: 14

⇑ Наверх